Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser version 1.0a

Generelle forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser gælder Internet løsninger som leveres til kunden af NNHosting.

En Internet løsning kan være domæner, webhotel, mailhotel, mailbackup, fil backup, dns service, vps, virtual server, dedikeret server og rack hosting, der alle efterfølgende bliver benævnt som et webprodukt.

Ved enhver accept af nedenfor anførte forretningsbetingelser, indgår kunden en juridisk bindende aftale med Nordic Number Hosting. En elektronisk accept af Nordic Number Hosting’s forretningsbetingelser har samme juridiske betydning som en underskrift på en vilkårlig anden kontrakt.

For at kunne købe webprodukter af Nordic Number Hosting, er det en betingelse, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan Nordic Number Hosting’s webprodukter kun erhverves med underskrift af en myndig værge.

Ved køb forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, evt. telefonnummer samt en gyldig og fungerende e-mail adresse.

Når kunden har accepteret forretningsbetingelserne og betalingen for webproduktet er registreret modtager kunden en bekræftelse via e-mail. Webprodukt vil normalt blive oprettet straks efter, og kunden modtager en e-mail med de oplysninger der skal til for at benytte webproduktet.

Enhver kunde, som overtræder Nordic Number Hosting’s forretningsbetingelser, eller misbruger et webprodukt, herunder ved uetisk opførsel på Internettet, vil få webproduktet spærret. Genåbning sker først, når Nordic Number Hosting har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske.

Yderligere overtrædelser vil uden yderligere varsel medføre total ophævelse af webproduktet og ved grove overtrædelser kan det medføre suspension og opsigelse af konto.

Domæne betingelser:

Ved domænebestilling erklærer kunden sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke må krænke tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må være i strid med dansk lovgivning.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til et andet domæne hvis ikke Nordic Number Hosting allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster eller anden TLD virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis fejlen er begået af Nordic Number Hosting.

Ved betaling med kreditkort vil domænet blive bestilt hurtigst muligt hos DK-hostmaster eller anden TLD leverandør, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Domænet bliver ved bestilling peget mod Nordic Number Hosting’s egne navneservere og oprettet i kundens navn.

Nordic Number Hosting tager forbehold for domæner oplyst "som værende ledige" og som dermed skal være muligt at registrere, idet oplysninger fra de respektive TLD leverandører herom, kan forekomme mangelfulde.

Ved flytning af et domæne til Nordic Number Hosting’s navneserver (DNS), medflyttes kundens nuværende hjemmesides indhold ikke. Dette skal foretages af kunden selv eller af Nordic Number Hosting efter nærmere aftale herom.

Ved flytning/nyregistrering af domæner med anden TLD end .dk, er domænet låst på Nordic Number Hosting ´s navneserver (DNS) i op til 60 dage. Dette er i henhold til ICANN domæne regler.

Varsling af ændringer

Nordic Number Hosting kan varsle ændringer af webprodukter via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af webproduktet.

Nordic Number Hosting kan ændre webproduktet med et varsel på 1 måned. Hvis ændringen er af rent begunstigende karakter kan, ændringen gennemføres uden forudgående varsel.

Kundens igangværende webprodukt (pris og indhold) forbliver uændret indtil betalingsperioden udløber. Ved ændringen af kundens webprodukt af rent begunstigende karakter, bliver kunden varslet via e-mail.

Lov og ansvar generelt

Det er kundens ansvar at give Nordic Number Hosting skriftlig besked, hvis de oprindeligt opgivne oplysninger om kunden ændres, på grund af flytning eller af anden grund.

Kunden må ikke benytte sit webprodukt til at skaffe sig uautoriseret adgang til Nordic Number Hosting systemer eller til andre kunders serverplads.

Det er kundens eget ansvar, at det på Nordic Number Hosting’s servere lagrede materiale er lovligt i henhold til dansk og udenlandske lovgivning samt, at det overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet, og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Nordic Number Hosting acceptere enhver form for information og medie, der ikke er i strid med dansk og udenlandsk lovgivning, med undtagelse af pornografisk, eller andet kontroversielt materiale som ikke må forefindes på Nordic Number Hosting’s serverer uden en forudgående aftale med Nordic Number Hosting. Dette gælder uanset om det er kunden alene, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet. Også selvom materialet ikke strider mod gældende lovgivning. Nordic Number Hosting forbeholder sig ret til suverænt, at vurdere om materiale strider mod disse regler.

Det er ikke tilladt for kunden at videresælge Nordic Number Hosting’s webprodukt(er) i form af mailhotel, webhotel eller andre webløsninger uden en forudgående aftale med Nordic Number Hosting.

Det er på ingen måde tilladt at bruge Nordic Number Hosting’s serverplads til opbevaring af ulovligt kopieret materiale.

En hver form for overtrædelse af anførte love og regler vil medføre at webproduktet uden varsel blive lukket og kunden vil blive faktureret for skyldig trafik forbrug.

Bestilling af webprodukter

Alle bestillinger skal foretages fra nnhosting.eu. Hvis andet ikke er oplyst er alle priser opgivet i danske kroner ekskl. moms.

Fortrydelse

Alle vore webprodukter er omfattet af Forbrugeraftalelovens undtagelsesbestemmelser om fjernsalg. Det betyder, at der ikke er fortrydelsesret ud over hvad Nordic Number Hosting tilbyder.På vore standard webprodukter er der normalt en gratis prøveperiode på 14 dage.

Hvis betaling af første abonnementsperiode ikke registreret til aftalt tid ophører webproduktet automatisk og kundens data slettes.

Ved webprodukter, der er tilpasset kundens individuelle behov, kan tilbydes en prøveperiode på maximalt en måned. Hvis kunden ønsker at benytte den aftalte fortrydelsesret, påhviler det kunden at kontakte support inden prøveperiodens udløb. Ved henvendelse skal kunde oplyse kontonavn (brugernavn til kontrolpanelet), webprodukt navn, bank konto nummer til refundering af indbetalte, ved onlinebetaling refunderes på betalingskort nummer.

Det er ikke muligt at få refunderet et beløb til oprettelse, setup, installation eller andet lønarbejde.

Bestillinger af domæner kan ikke omfattes af nogen form for fortrydelsesret, da et domæne registres til kunden og kan anvendes uafhængigt af et webprodukt.

Abonnentsperiode

En abonnentperiode kan være: 1, 3, 6 eller 12 måneder eller i henhold til produktspecifikationen og gælder fra bestillingsdatoen.

Perioden kan normalt fornys. Hvis fornyelse ikke er sket senest 5 dage efter periodens ophør, betragtes aftalen principielt som værende ophørt. Kunden bliver dog senest 5 dage før periodens udløb spurgt via e-mail om perioden ønskes fornyet. Dette gentages på udløbsdagen og igen 5 dage senere. Hvis en fornyelse ikke er registreret på 6. dagen efter periodens ophør, betragtes aftalen som ophørt, og kundens data slettes. Kunden vil blive varslet før dette sker.

Betalingsperiode

En betalingsperiode kan være: 1, 3, 6 eller 12 måneder eller i henhold til produktspecifikationen og følger abonnentperioden.

Opsigelsesbetingelser

Webprodukts abonnementsperiode er bindende i hele betalingsperioden, 1, 3, 6 eller 12 og kan derfor ikke opsiges før den aftalte abonnementsperiode/ betalingsperiode er slut.

Opsigelse af et webprodukt sker automatisk, hvis en abonnementsperiode ikke fornyes. Ved opsigelse, ophøre webproduktet og kundens data slettes. Kunden vil blive varslet før dette sker.

Betalingsbetingelser/betalingsform

Der kan betales online med betalingskort. Ved betaling online udføres bestillingen umiddelbart herefter. Ved betaling online med Visa/Dankort og eDankort, tillægges ikke yderligt betalingskort gebyr/afgift fra Nordic Number Hosting’s side.

Det er muligt at få tilsendt fakturaen via e-mail med en betalingsfrist, således at kunden selv kan betale via bank overførelse. Først når Nordic Number Hosting kan registrer betalingen udføres bestillingen.

Bestilling af webhotel/abonnentfornyelse udføres med det samme, dog hvis betaling af faktura ikke kan registreres, slettes bestillingen igen. Kunden vil blive varslet før dette sker.

Er kunden en myndighed/offentlig institution er det muligt at få fakturaen tilsendt via elektronisk faktura system EAN. Ved Bestilling af webhotel/abonnentfornyelse skal kunden oplyse et EAN nummer. Bestilling af webhotel/abonnentfornyelse udføres med det samme, dog hvis betaling af faktura ikke kan registreres, slettes bestillingen igen. Kunden vil blive varslet før dette sker. Ved alle EAN-fakturaer pålægges der et gebyr på DKK 35.

Bemærk, ved opgradering af webprodukt og ved domæne nyregistrering/flytning/fornyelse kan betaling kun ske via online betalingsform.

Bemærk, ved andre betalingsformer end online betaling, opkræves et beløb til dækning af administrationsomkostninger.

Betingelse for webprodukter som webhotel

Hensigten med Nordic Number Hosting’s webhotel er ikke, at fungere som en ekstern harddisk til lagring eller backup af datafiler, som zip og pakket filer, musik filer, billeder, film, dokumenter, pdf filer, exe filer, iso filer, og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for foreninger, virksomheder og private. Det er således ikke tilladt at have større file arkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Nordic Number Hosting.

Ved webhotel med mulighed for ASP/.NET/PHP vil Nordic Number Hosting vil løbende vurdere, om funktionen af kundens script/kode eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Nordic Number Hosting til enhver tid fjerne disse eller midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel/webside. Der kan være tale om spidsbelastning, men belaster et eller flere scripts over en længere periode kan Nordic Number Hosting slette eller flytte dem til en anden server. Dette vil dog normalt ikke foregå uden kunden er varslet.

Betingelse for andre webprodukter som vps, virtuel server, andet server drift

Kunden bestemmer selv i hvilket omfang webproduktet skal anvendes.
Der gøres dog opmærksom på:

  • At anvendelsen og det lagrede materiale skal være lovligt i henhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

  • At skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet skal overholdes, samt

  • At tredjemands rettigheder ikke må krænkes.

Endvidere må webproduktet ikke anvendes til at skaffe sig uautoriseret adgang til Nordic Number Hosting systemer eller til andre kunders webprodukter.

Hvis misbrug registreres, eller Nordic Number Hosting fra anden side bliver gjort opmærksom herpå, vil adgangen til webproduktet blive lukket midlertidigt, med henblik på at få undersøgt, i hvilket omfang brugen/materialet er i strid med forskrevne regler. Nordic Number Hosting vil herefter tage stilling til, om der skal lukkes permanent. Dette vil dog normalt ikke foregå uden kunden er varslet.

E-mail betingelser

Misbrug af e-mail til uopfordret kommerciel reklame, spam og andre grove overtrædelser vil medføre suspension og opsigelse af webproduktet.

Om begrebet ”ubegrænset”

Hvor der i webproduktets specifikation står ubegrænset, betyder dette at kunden kan udnytte en funktion/diskplads uden der er begrænsning. Dog ved grov udnyttelse, forbeholder Nordic Number Hosting sig ret til at begrænse funktionen. Ved vurdering af udnyttelsen, ses på forholdet mellem, antal domæner, serverplads, antal af FTP login, antal af bruger og webproduktet. Der tages kontakt til kunden om evt. ændring/begrænsning af funktionen/diskplads.

Backup af data

Nordic Number Hosting tager dagligt backup af alle servere. Dog er backuppen ikke baseret på, at kunne indlæse en enkelt kundes data, men den skal sikre data, hvis en hel server af tekniske årsager går ned. Derfor påhviler det kunden selv at tage jævnligt backup af sine data.

Support

Vi tilbyder gratis email support alle dage på alle webprodukter, også hverdagsaftner og weekend. Da vi forsøger at holde et højt service niveau, bestræber vi os på, at svarer på din email inden for få timer. Ved oprettelse af ny support sag, benyt vores online support system. Ved oprettelse af ny sag oplyses til support brugernavn/login. Efter oprettelse af sag, modtager kunden en kvittering med et sags nummer.

Erstatningsansvar (Nordic Number Hosting)

Nordic Number Hosting er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden, eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet, eller tab som følge af manglende funktioner i systemet. Det gælder uanset om Nordic Number Hosting har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Nordic Number Hosting kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Nordic Number Hosting er aldrig erstatningsansvarlig over for handlinger ude af Nordic Number Hosting’s kontrol. Deriblandt systemnedbrud, drift forstyrrelser, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Nordic Number Hosting´s egne medarbejdere), andre force majeure hændelser.

Nordic Number Hosting kan ikke kræves til ansvar for tab af data ved tekniske uheld eller ved kundens manglende backup.

Nordic Number Hosting’s forpligtelser i henhold til GDPR

Vores behandling/opbevaring af personlige data er i overensstemmelse med EU regulativ 2016/679 (General Data Protection Regulation) også kaldet GDPR.

Der henvises til dokumentet: Persondata politik for Nordic Number Hosting IVS

Nordic Number Hosting forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, og i overensstemmelse med ovenstående EU regulativ, dog er Nordic Number Hosting berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningens nedsatte organisationer vedrørende misbrug af Internettet. Endvidere er Nordic Number Hosting berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

Sidst opdateret 3. sep. 2019